Vedtægter

 • 1. Navn og tilhørsforhold
 • 1.1 Foreningens navn er MIF – Musik I Folkeskolen. 
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
 • 1.3 Foreningens adresse: Søllerødgade 43, 4 tv
 • 2. Formål

Foreningens formål: MIF ønsker at give alle skoleelever i Københavns kommune et fritidstilbud med udgangspunkt i musikalsk læring i sang, instrumenter, band og kor, samt understøtte og udvikle dansk amatørmusik liv for børn, unge og voksne. Foreningens formål er at øge det enkelte barns selvværd og selvtillid gennem mulighed for at synge eller spille på et instrument, skabe samarbejde og sammenhold på tværs af klassetrin. Der er fokus på glæden ved udførelsen af det musikalske frem for niveauet og det er fællesskabet og sammenholdet der vægtes og ikke konkurrence eleverne imellem. Det er glæden ved at kunne mødes på tværs af klassetrin, klubben, SFO’en og have et udbygget fællesskab igennem musik og skabe basis for bred deltagelse i musiklivet som både udøvere og lyttere. MIF ønsker at være betalingsvenlig og samtidigt at være lokalt forankret så eleverne har en nem, sikker og hurtig vej til og fra musiklokalerne. Derved vil vi være tidsbesparende for eleven og ikke mindst forældre..

 • 3. Medlemskab
 • 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 • 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.

Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 • 4. Generalforsamling
 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 4.2 Bestyrelsen indkalder til Generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og personlig.
 • 4.3 Generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
 • 4.4 Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Barnets stemmeret overgår til dets værge.
 • 4.5 Dagsorden for generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Årsberetning samt godkendelse heraf
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
 7. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 • 5. Foreningens bestyrelse
 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
 • 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer.
 • 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
 • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
 • 6. Tegningsret
 • 6.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formanden kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto
 • 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 • 7. Kontingent
 • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
 • 8. Vedtægtsændringer
 • 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling
 • 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen skal indkalde med dagsorden skriftligt og personligt med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
 • 10. Regnskab og økonomi
 • 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 10.2 Opstilling af regnskab af revisor med kommende års budget skal være fremsendt skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
 • 10.3 Opstilling af regnskab finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det
 • 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • 11. Opløsning
 • 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
 • 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.5 Dagsorden for generalforsamling: Torsdag d. 25 marts kl. 20.00, 2021
   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Godkendelse af dagsorden
   4. Årsberetning samt godkendelse heraf

    

   Årsberetning:

   MIF er stadig en ny forening og har selvfølgelig været hårdt ramt at Corona, som de fleste andre. Vi har gjort det på den måde, at jeg de sidste 6 mdr. fik 30.000 kr i fast løn og de er nu sat ned til 25.000 kr. Vi regner med, at det skal nedsættes yderligere og det vil blive reguleret hen ad vejen, så vi ikke får underskud.

   De andre medarbejdere er honorarlønnet

   Anne: fløjte, Glenn: guitar Amalia: violin og Nikolaj: sammenspil

    

   Jeg, Anja er stadig nu i forenings`s område, dvs., at jeg laver lidt fejl her og der, hvilket er meget alm. ved opstart at nye firmaer og foreninger. Jeg har haft mit eget firma i 20 år og været medejer at to andre, så jeg ved, at det tager mindst 4 år før vores forening kører nemt. Det skal den nok komme til. Det er mig, der bogfører foreningens regnskab med hjælp fra revisor. Det giver et godt indblik i vores økonomi og derved tilpasser jeg hele tiden udgifter og indtægter til de faktiske forhold.

   Vi er nu på Damhusengens skole med Anne Musikalsk Grundskole, Glenn, Guitar og Anja MG, Sang og klaver.( Vanløse)

   Vi er på Kirkebjerg skole med Anja MG og klaver.( Vanløse) Vil gerne have kor, fløjte og violin fremadrettet. 

   Vi har fået lov til starte i et lokale i skøjtehallen ved siden af Kalvebod Fælled skole( Ørestad Syd) og vil begynde 1 sep. 2021, vi vil holde intro dag en lørdag i maj fx. 8 eller 29 maj om eftermiddagen( Kan du det Anne ? )

   Vi er tilknyttet “ Mere musik i skolen” og derved har vi været i skolen og undervist i skoletiden hos Damhusengens, Kirkebjerg og vi skal på Kalvebod Fælled skole, hvis de har lyst.

   Vi tænker Anne skal være primus motor på Musikalsk grundskole, Anja på kor og Musikalsk legestue og organiseringen af band/orkester. Vi vil gerne have Anne med i den administrative  del mere og mere, så vi har hinanden at sparre med. Musikskolen kommer til at vokse i år, ambitionen er dog ikke, at musikskolen skal være stor, men til gengæld RIGTIG god.

    

   Vi  regner med, at der skal ansættes et par nye musiklærere, en sammenspilslærer til Kalvebod og evt. en klaverlærer, MG 

    

   Hjemmesiden: Pga. den nye GPDR lov kan vi ikke se brugernes dankort, dette giver problemer, når brugeren skifter kort, da vi så ikke ved, hvordan vi skal hjælpe. Det som skulle kunne lade sig gøre, altså, at de kan skifte deres kort direkte, virker ikke altid. Derfor beder vi nu brugeren om at tilmelde sig igen, når de har fået nyt kort, hvilket er lidt besværligt for dem. En gammel ven af Anja har lavet og opdaterer hjemmesiden, indtil videre har Anja ud af egen lomme betalt for hjemmesiden( Han har gjort det for en total billig vennepris) , dette bliver anderledes i det kommende år, hvor vi vil få flere indtægter.

    

   Instrumentkøb: Vi mangler et klaver, trommesæt, evt. strengeinstrumenter til sammenspil til Kalvebod Bygge. Vi skal også have indkøbt nye ukuleler og fløjter, dette har vi ikke økonomi til på nuværende tidspunkt

    

   1. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent

   Se vedhæftning af regnskab

    

   1. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og suppleanter

    

   Formand: Anja Elisabeth Sand Toft: Genopstiller

   Næstformand: Anne fontenay: Genopstiller

   Kasserer: Anne hvidtved lawaetz: Genopstiller

   Bestyrelsesmedlem: Sonja Martin: Genopstiller ikke

   Bestyrelsesmedlem:Gitte Jensen Hedeby: Genopstiller ikke

   Suppleant: Silke Elisabeth Toft Genopstiller

    

   1. Valg af revisor : 

    

   1. Eventuelt
   • 5. Foreningens bestyrelse
   • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
   • 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer.
   • 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
   • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

    

   • 7. Kontingent Holdundervisning 360 kr pr måned( en gang om ugen)

   Holdundervisning hver 14 dag( 210 kr pr måned, alt efter om vi betaler husleje det pågældende sted) Skal enetime stadig være 720 kr pr måned ?

   Det kunne være et mål for 2021, at vi begyndte at søge penge fra fonde, så vi kunne nedsætte prisen på musikundervisning, da vi kan bruge den fordel, at vi er en folkeoplysende forening

    

   • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

    

   • 4.5 Dagsorden for generalforsamling: Onsdag d. 4 maj kl. 20.00 2022

   hos Anja i Søllerødgade 43, 4 tv, 2200 KBH N.

    

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Godkendelse af dagsorden
   4. Årsberetning samt godkendelse heraf

    

   Årsberetning: for 21/22

   Vi underviser på Kirkebjerg, Damhusengens og Kalvebodfælled skole.

   Vi har ca. 250 elever i musikskolen og lærerne er Gerd Svenningsen, Anne Fontaney, Nicolai Selck, Tine Frederiksen og Anja Elisabeth Sand.

   Vi har trods Corona lavet masser af koncerter i Kronen, på Vega og i Vanløse Kulturhus, samt på de lokale skoler. Vi har generelt stor opbakning fra forældrene. 

    

   Vi har brainstormet omkring hvilke kvaliteter en lærer skal have i MIF.

   Vi vil oprette jobannonce på: Linkedin, DMF(Jobscenen), facebook

    

   Kvaliteter ved MIF: frit pga lille musikskole. nogle der matcher os

   Udviklingsmuligheder. Mulighed som ansat at slå ned på præcis på det, man brænder for. Musikken i fokus. Det er mere den rigtige personlighedstype vi søger end et specielt instrument. Frihed til at tilrettelægge. Møde børnene 

   Jobbet kræver :Selvstændighed og stabilitet..

    

   Hvordan får vi rekrutterede nye lærere, der har de kompetencer vi ønsker i musikskolen ?

   Vi mangler en sammenspilslærer, guitarlærer, Musikalsk grundskole lærer, klaverlærer og korlærer( En forælder har spurgt omkring elektronisk musikundervisning, på computer)

   Hvad er det MIF kan tilbyde en lærer, der kunne være attraktivt, så vi fik nogle gode lærere.

    

   Hvilke former for samarbejde kunne være relevante for lærerne i  sæson 22/23 ?

    

   1. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent

   Se vedhæftning af regnskab

    

   1. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og suppleanter

    

   Formand: Anja Elisabeth Sand Toft: Genopstiller

   Næstformand: Anne Fontenay: Genopstiller

   Kasserer: Anne hvidtved lawaetz: Genopstiller

   Bestyrelsesmedlem: Silke Elisabeth Toft, genopstiller

   Bestyrelsesmedlem: Stine Schou Genopstiller

   Suppleant: Lars Gruner Hanson stiller op

    

   1. Valg af revisor : 

    

   1. Eventuelt
   • 5. Foreningens bestyrelse
   • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
   • 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer.
   • 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
   • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
   • 7. Kontingent: Anja undersøger priser på de andre lignende musikskoler for at se om vi ligger på linje prismæssigt
   • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

    

   Referat:

   Deltagere: Tine, Gerd, Stine og Anja

   Og på tlf/web Anne L og Anne F

    

   Vi fik snakket om en masse forbedringer til MIF

    

   Vi laver årshjul med kalender.dk (Tine og Anja)

   Vi forsøger med et nyhedsbrev 4 gange årligt.

   Nye plakater og flyers til at dele ud til koncerter

   Vi inspirations workshop før hver sæsonstart (skabe fælles fodslag mellem lærene)

   Vi laver personalebog til nyansatte. ( Anja med hjælp fra Anne L)

   Udbyde efteruddannelse( kurser) til (musik) pædagoger og (musik)lærere ( Anne og Anja)

   Forældre, børn og lærere er glade for de musikcamp, der har været og ønsker vi fortsætter med dem.

    

   Hvordan får vi rekrutterede nye lærere, der har de kompetencer vi ønsker i musikskolen ?

   Vi mangler en sammenspilslærer, guitarlærer, Musikalsk grundskole lærer, klaverlærer og korlærer( En forælder har spurgt omkring elektronisk musikundervisning, på computer)

   Hvad er det MIF kan tilbyde en lærer, der kunne være attraktivt, så vi fik nogle gode lærere.

    

   Hvad er det MIF kan tilbyde en lærer, der kunne være attraktivt, så vi fik nogle gode lærere.

    

   Prisforslag:

   Soloundervisning 25 min 750 kr

   Hold 2 børn 30 min. med 500 kr. 

   Hold 2 børn 40 min. 650 kr

   Musikalsk Grundskole 380 kr pr måned, 

   Musikalsk Legestue hver uge 450 kr pr måned

   Musikalsk Legestue hver 14 dag 225 kr pr måned 

   Korskole hver uge 280 kr

   Voksenkor 400 kr pr måned

   Kor/Musikalsk Legestue hver anden uge 225 kr pr måned

   Sammenspilshold 500 kr 

   Musikproduktion: 500 kr pr måned

    

   September måned er en prøvemåned, derefter er man tilmeldt til 1 februar

   Betalingen foregår to gange om året 1 sep og 1 feb, det er muligt at melde sig ud i februar

   Vi laver åbent hus før opstart. Gennemsigtighed i forhold til betaling, hvad koster det fx. pr. time. 

    

   Hvilke former for samarbejde kunne være relevante for lærerne i  sæson 22/23 ?

    

   Hvad er det MIF kan tilbyde en lærer, der kunne være attraktivt, så vi fik nogle gode lærere ?

   Kvaliteter ved MIF: frit pga lille musikskole. Vi skal finde nogle der matcher os

   Udviklingsmuligheder. Mulighed som ansat er at slå ned på præcis på det, man brænder for. Musikken i fokus. Det er mere den rigtige personlighedstype vi søger end et specielt instrument. Frihed til at tilrettelægge. Møde børnene og invitere dem ind i musikkens univers 

   Jobbet kræver: Selvstændighed og stabilitet..

    

   Bestyrelsen : 22/23

    

   Formand: Anja Elisabeth Sand Toft:

   Næstformand: Anne Fontenay: 

   Kasserer: Anne hvidtved lawaetz: 

   Bestyrelsesmedlem: Silke Elisabeth Toft

   Bestyrelsesmedlem: Stine Schou

   Suppleant: Lars Gruner Hans