Vedtægter

 • 1. Navn og tilhørsforhold
 • 1.1 Foreningens navn er MIF – Musik I Folkeskolen. 
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
 • 1.3 Foreningens adresse: Søllerødgade 43, 4 tv
 • 2. Formål

Foreningens formål: MIF ønsker at give alle skoleelever i Københavns kommune et fritidstilbud med udgangspunkt i musikalsk læring i sang, instrumenter, band og kor, samt understøtte og udvikle dansk amatørmusik liv for børn, unge og voksne. Foreningens formål er at øge det enkelte barns selvværd og selvtillid gennem mulighed for at synge eller spille på et instrument, skabe samarbejde og sammenhold på tværs af klassetrin. Der er fokus på glæden ved udførelsen af det musikalske frem for niveauet og det er fællesskabet og sammenholdet der vægtes og ikke konkurrence eleverne imellem. Det er glæden ved at kunne mødes på tværs af klassetrin, klubben, SFO’en og have et udbygget fællesskab igennem musik og skabe basis for bred deltagelse i musiklivet som både udøvere og lyttere. MIF ønsker at være betalingsvenlig og samtidigt at være lokalt forankret så eleverne har en nem, sikker og hurtig vej til og fra musiklokalerne. Derved vil vi være tidsbesparende for eleven og ikke mindst forældre..

 • 3. Medlemskab
 • 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 • 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.

Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 • 4. Generalforsamling
 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 4.2 Bestyrelsen indkalder til Generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og personlig.
 • 4.3 Generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
 • 4.4 Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Barnets stemmeret overgår til dets værge.
 • 4.5 Dagsorden for generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Årsberetning samt godkendelse heraf
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
 7. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 • 5. Foreningens bestyrelse
 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
 • 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer.
 • 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
 • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
 • 6. Tegningsret
 • 6.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formanden kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto
 • 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 • 7. Kontingent
 • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
 • 8. Vedtægtsændringer
 • 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling
 • 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen skal indkalde med dagsorden skriftligt og personligt med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
 • 10. Regnskab og økonomi
 • 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 10.2 Opstilling af regnskab af revisor med kommende års budget skal være fremsendt skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
 • 10.3 Opstilling af regnskab finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det
 • 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • 11. Opløsning
 • 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
 • 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.