Vedtægter

 • 1. Navn og tilhørsforhold
 • 1.1 Foreningens navn er MIF – Musik I Folkeskolen. 
 • 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns kommune.
 • 1.3 Foreningens adresse: Søllerødgade 43, 4 tv
 • 2. Formål

Foreningens formål: MIF ønsker at give alle skoleelever i Københavns kommune et fritidstilbud med udgangspunkt i musikalsk læring i sang, instrumenter, band og kor, samt understøtte og udvikle dansk amatørmusik liv for børn, unge og voksne. Foreningens formål er at øge det enkelte barns selvværd og selvtillid gennem mulighed for at synge eller spille på et instrument, skabe samarbejde og sammenhold på tværs af klassetrin. Der er fokus på glæden ved udførelsen af det musikalske frem for niveauet og det er fællesskabet og sammenholdet der vægtes og ikke konkurrence eleverne imellem. Det er glæden ved at kunne mødes på tværs af klassetrin, klubben, SFO’en og have et udbygget fællesskab igennem musik og skabe basis for bred deltagelse i musiklivet som både udøvere og lyttere. MIF ønsker at være betalingsvenlig og samtidigt at være lokalt forankret så eleverne har en nem, sikker og hurtig vej til og fra musiklokalerne. Derved vil vi være tidsbesparende for eleven og ikke mindst forældre..

 • 3. Medlemskab
 • 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som kan tilslutte sig foreningens formål.
 • 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet.

Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

 • 4. Generalforsamling
 • 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 4.2 Bestyrelsen indkalder til Generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og personlig.
 • 4.3 Generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
 • 4.4 Alle medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret. Barnets stemmeret overgår til dets værge.
 • 4.5 Dagsorden for generalforsamling:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Årsberetning samt godkendelse heraf
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent
 6. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
 7. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 • 5. Foreningens bestyrelse
 • 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
 • 5.2 Bestyrelsen består af 4 medlemmer.
 • 5.3 Forenings bestyrelse er på valg hvert år.
 • 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
 • 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
 • 6. Tegningsret
 • 6.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formanden kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto
 • 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 • 7. Kontingent
 • 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
 • 8. Vedtægtsændringer
 • 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling
 • 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. Bestyrelsen skal indkalde med dagsorden skriftligt og personligt med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.
 • 10. Regnskab og økonomi
 • 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • 10.2 Opstilling af regnskab af revisor med kommende års budget skal være fremsendt skriftligt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling
 • 10.3 Opstilling af regnskab finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det
 • 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 • 11. Opløsning
 • 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
 • 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Generalforsamling i MIF, tirsdag d. 25 april 23

  1.Valg af dirigent (Anja)

  2.Valg af referent (Anja)

  3.Godkendelse af dagsorden (dagsorden godkendt)

  1. Årsberetning samt godkendelse heraf:

   

  Årsberetning:

  Vi underviser på Damhusengens skole, Kirkebjerg skole og Ørestad skøjtehal.

  Skal vi have hold i Kvarterhuset eller på Kulturstationen Vanløse i den kommende sæson?.

  Det gamle musiklokale på Damhusengens skole bliver først revet ned om tre år, så derfor bliver vi indtil videre ikke berørt af ombygningen.

  Anja holder kursus i børnestemmer og kor søndag d. 20 august, 23 kl. 12.00-15.00

  Vi har haft mange arrangementer i sæson 22/23 : Halloween, Efterårskoncert i Kronen, Lucia, soloinstrument koncerter på skolerne. Indvielse af demensbænkene.

  Vi er pt 7 musiklærere, der underviser i MIF. 

  Stine Schou skrev en jobannonce og det kom der heldigvis nogle gode lærere ud af.

  Vi er en skole, hvor vi ikke har så meget kontakt i det dagligdagen, måske man kan finde nogle måder, hvor vi kan være i kontakt alle sammen fx. en lukket facebookgruppe.

  Hvor underviser musikpædagogerne næste år og hvor ?

  Tine: Kirkebjerg/Damhus mandag. Tine underviser i det nye musiklokale om mandagen

  Stephan: Stopper

  Mads: rejser, Mette starter som sammenspilslærer Damhus og guitarlærer Kirkebjerg

  Gerd: Klaver og sang Ørestad. Musikalsk legestue på Peder Lykke, MG slut, søge efter. ny lærer

  Sofus: Kirkebjerg, Damhus, Ørestad, Klaver/MG.

  Jane: MG/kor Kirkebjerg og Damhus, ingen 0 klasser, søge efter ny lærer

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab, budget og forslag til kontingent

  Regnskab godkendt og forslag til kontingent, næsten alle musiktilbud stiger med 10 kr

  Kor: 290 kr pr måned 230 kr til underviseren

  MG: 390 kr pr måned 305 kr til underviseren

  Solo 25 min.: 790 kr pr måned 710 kr til underviseren

  40 min. 2 børn: 660 kr pr måned 580 kr til underviseren

  30 min. 2 børn: 520 kr pr måned 430 kr til underviseren

  Kor for voksne: 440 kr pr måned 400 kr til underviseren

  Sammenspil: 500 kr pr måned 425 kr til undervisereren

  1. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen

  6a.Koncert i foråret omkring marts for alle 

  6b. Kirkebjergs toiletforhold er ikke så gode, hvad gør vi ?

  6c. Anja udvikler en personalehåndbog med hjælp fra Anne

  6d. Tine udvikler en kalender, som ligger på hjemmesiden

  6e. Fejl og mangler på hjemmesiden bliver skrevet ned og sendt til Anja

  6f. Oplevelse af, at størstedelen af vores elever går i indskolingen. Vil der være nogen strategier vi kunne ligge for at få elever fra mellemtrinnet og udskolingen også?

  6g. Sofus vil gerne undervise i musikteori/komposition

  6h. Anja laver jobopslag til en ny underviser

  6i. “Mere musik til Byens børn”, hører nu til under Musik i Folkeskolen

  1. Valg til bestyrelse: Formand, næstformand, kasserer og suppleanter

   

  Bestyrelsen I MIF, Musik i folkeskolen

   

  Formand: Anja Elisabeth Sand 

  Søllerødgade 43, 4 tv

  2200 København N

  tlf 26956212

  Næstformand: Silke Elisabeth Toft

  Hareskovvej 11

  2700 Brønshøj

  tlf 61519351

   

  Kasserer: Anne hvidtved lawaetz

  Havdrupvej 116

  2720 Vanløse

  tlf 27604311

  Bestyrelsesmedlem:Stine Schou

  Parmagade 20, ST tv

  2300 København S

  tlf 28794038

  Bestyrelsesmedlem: Lars Grüner Hanson

  Asnæsgade 1, ST th

  2200 København N

  tlf 60611362

   

  1. Valg af revisor

  Revisor: Lars Dysgård. DebetKredit Management

  Mørups Alle 40

  2650 Hvidovre  

  tlf 91 55 10 06

  mail@debetkreditmangement.dk

  Eventuelt: